1. Zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti Belevis, s.r.o., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50364286, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40996/N (ďalej len „Spoločnosť“) ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, E-mailová adresa a mobilné telefónne číslo na účely informovania o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Spoločnosťou.

2. Súhlasím, aby ma na tieto účely Spoločnosť kontaktovala na uvedené telefónne číslo a/alebo email a zároveň žiadam o poskytovanie takýchto informácií, materiálov a ponúk.

3. Súhlas udeľujem na základe nasledujúcich informácií:

a) prevádzkovateľom je spoločnosť Belevis, s.r.o., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50364286, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40996/N,
b) kontakt na Spoločnosť je: info@belevis.sk,
c) účelom spracúvania je informovanie o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Spoločnosťou,
d) právnym základom je súhlas dotknutej osoby,
e) osobné údaje sú poskytované – sprístupnené iným subjektom sprostredkovateľom, zamestnancom, poskytovateľom serverových a IT služieb,
f) sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré Spoločnosť poverila spracúvaním osobných údajov v jej mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,
g) cezhraničný prenos osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) Spoločnosť nezamýšľa,
h) Spoločnosť nevykonáva žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania,
i) osobné údaje Spoločnosť spracúva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
j) dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to písomným kontaktovaním Spoločnosti, hoci aj e-mailom,
k) v prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Spoločnosti,
l) dotknutá osoba má právo požadovať od Spoločnosti prístup ku svojim osobným údajom, právo na opravu a doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov,
m) dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

http://dataprotection.gov.sk/uoou